Terms of Service

 1. DEFINICJE

  Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć następująco:

  1. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z Serwisu.
  2. Serwis – serwis internetowy placeflare.com znajdujący się pod adresem internetowym https://www.placeflare.com, stanowiący platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym, w tym Usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
  3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu, polegająca na udostępnianiu treści na indywidualne żądanie Użytkownika (przez wyświetlenie strony o określonym adresie URL), umożliwieniu Użytkownikom wymiany informacji, udostępnieniu zasobów informatycznych Administratora Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikom Zarejestrowanym umieszczania swoich opinii na dany temat oraz umożliwieniu Użytkownikom korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane w Serwisie.
  4. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu;
  5. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie;
  6. Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może wykonywać operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie;
 2. INFORMACJE PODSTAWOWE ORAZ TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usługi i funkcjonowania Serwisu. Regulaminy szczegółowe, dotyczące poszczególnych usług, zostały udostępnione na stronach internetowych, za których pośrednictwem udostępniane są poszczególne usługi.
  2. Przed skorzystaniem z funkcji Serwisu należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz zasad netykiety.
  3. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu lub usunąć swoje Konto z Serwisu.
  4. Tylko Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać treści w serwisie PlaceFlare.
  5. Do prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest:
   1. połączenie z siecią Internet,
   2. przeglądarka WWW z obsługą cookies
  6. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do wskazanych przez Administratora Serwisu warunków i wytycznych, a wszelkie działania lub zaniechania Użytkownika niezgodne z zaleceniami Administratora (umyślne lub nieumyślne) dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność i ryzyko.
 3. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUGI
  1. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu treści zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
  2. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie pozostałych usług dostępnych w ramach Serwisu są wskazywane w regulaminach szczególnych, dostępnych na stronach internetowych, za których pośrednictwem udostępniane są poszczególne usługi, lub bezpośrednio na tych stronach internetowych.
 4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:
   1. niezamieszczania treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,
   2. działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, w szczególności praw majątkowych i osobistych praw autorskich,
   3. niezamieszczania treści lub elementów graficznych o charakterze komercyjnym, reklamowym,
   4. niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu,
   5. nieużywania tytułów, opisów, treści itp. będących wyrazami powszechnie uznawanymi za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami lub nawiązujących do takich wyrazów.
  2. W przypadku gdy Użytkownik odmówi usunięcia treści, o których mowa w ust. 1, Administrator Serwisu ma prawo usunąć je samodzielnie, ewentualnie zablokować lub usunąć Konto Użytkownika Zarejestrowanego.
  3. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Administratora Serwisu z tytułu naruszenia ich praw przez opublikowanie przez Użytkownika Zarejestrowanego treści w Serwisie, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Administrator Serwisu natychmiast powiadomi o takim fakcie Użytkownika Zarejestrowanego.
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA SERWISU
  1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. sposób korzystania z Serwisu/Usługi przez Użytkowników i skutki korzystania z Serwisu/Usługi,
   2. zamieszczane treści oraz prawdziwość tych treści, w tym za treść komentarzy, przesyłanych do serwisu obrazów, opinii i recenzji lub innych podobnych treści umieszczanych przez Użytkowników,
   3. treść opisów i danych charakteryzujących Konta Użytkowników Zarejestrowanych,
   4. niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu,
   5. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle, blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usługi,
   6. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator Serwisu przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych z jakością usług świadczonych przez podmioty pośredniczące w obsłudze Usługi oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
   7. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wymaganiami systemowymi/sprzętowymi określonymi w Regulaminie,
   8. skutki wynikające z uzyskania przez osoby trzecie hasła Użytkownika Zarejestrowanego,
   9. przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu/Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Administratora Serwisu,
   10. utratę treści zamieszczonych w Serwisie spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora Serwisu na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do:
   1. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu lub poszczególnych usług dostępnych w ramach Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
   2. natychmiastowego skasowania każdej zamieszczonej przez Użytkownika Zarejestrowanego treści bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
   3. natychmiastowego skasowania każdej treści, co do której istnieje podejrzenie, że może ona naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
   4. natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego i wszystkich zamieszczonych przez niego treści, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa,
   5. udostępniania hasła i danych Użytkowników Zarejestrowanych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych;
   6. zaprzestania udostępniania Serwisu lub poszczególnych usług, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na stronach Serwisu,
   7. skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, niezawinionych przez Administratora Serwisu, całej zawartości Serwisu,
   8. ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu
  3. Zakres Usługi lub sposób funkcjonowania Serwisu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcji.
 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Administrator Serwisu informuje, że podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usługi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji Serwisu.
  2. Zawartość plików "cookies" pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików "cookies" nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe
  3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania "cookies" lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie https://www.placelfare.com/privacy.
 7. DANE OSOBOWE
  1. W związku z korzystaniem z poszczególnych usług udostępnianych w ramach Serwisu konieczne może się okazać podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych. W sytuacji, o której mowa powyżej, przy formularzu podawania danych lub w regulaminie odnoszącym się do danej usługi zostaną umieszczone stosowne informacje określające zasady korzystania z danych osobowych Użytkowników przez Administratora Serwisu.
  2. Administratorem danych zbieranych przy użyciu formularzy, o których mowa w ust. 1, jest Administrator Serwisu, chyba że co innego wynika z regulaminu szczegółowego lub informacji podanej przy formularzu.
  3. Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Jeżeli dane, których usunięcia zażądał Użytkownik, są niezbędne do świadczenia danej usługi, żądanie usunięcia tych danych będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie tej usługi.
 8. ZMIANA REGULAMINU
  1. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora Serwisu, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. W stosunku do Użytkowników innych niż Użytkownicy Zarejestrowani zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem wskazanym przez Administratora Serwisu, nie wcześniej jednak niż w dniu opublikowania w Serwisie ujednoliconego tekstu regulaminu.
  2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych przeznaczonych do tego miejscach w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik Zarejestrowany powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do Serwisu po takim ogłoszeniu oznacza bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego.
  3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik Zarejestrowany powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora Serwisu o takiej decyzji na adres [email protected].
  4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, powinno dotrzeć do Administratora Serwisu najpóźniej w terminie 14 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli oświadczenie Użytkownika Zarejestrowanego nie dotrze do Administratora w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
  5. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociąga za sobą skutki w postaci bezpowrotnego usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego.
  6. Aktualna treść Regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem https://www.placeflare.com/terms.
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2017
placeflare